Processing of Personal Data

KVKK Politikamız

Kabin İçi Eğlence Sistemi (IFE) Üretimi, Pazarlaması, Operasyonu konularında çalışmaları olan CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1 – Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Odasında 159540-5 Sicil numarasıyla kayıtlı, “Sanayi Mahallesi Havaalanı İç Yolu Cadde No: 1/1 Pendik İSTANBUL” adresinde mukim CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.


2 – Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kabin İçi Eğlence Sistemi (IFE) Üretimi, Pazarlaması, Operasyonu konularında çalışmaları olan CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.
Bu anlamda kişisel verileriniz CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ tarafından;

 • Ziyaretçi Kayıt Takibini Yapmak
 • HEAŞ’ı bilgilendirmek

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.


3 – Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; gerektiğinde mahkeme, vergi dairesine, şahsın ya da tüzel kişiliğin kendisine bir nüshası verilmektedir talep edilmesi halinde resmi kurumlara ve HEAŞ’a aktarılmaktadır.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.


4 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Ziyaretçi kimlik ve giriş/çıkışa dair bilgiler,
 • Plaka bilgileri,

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 1 2/a-c-ç–e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.


5 – İlgili Kişilerin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ’ne iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 • Web Sitemizde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Sanayi Mahallesi Havaalanı İç Yolu Cadde No: 1/1 Pendik / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 • Web Sitemizde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun corneahavacilik@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ tarafından reddedilecektir.

CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Cookies are used on our website. For detailed information about cookies, please review the Cookie Policy.

ACCEPT