Ki?isel Veri Kanunu

TCI KVKK UYUM POL?T?KASI

 
G?R??
2010 y?l?nda 5982 say?l? Kanunla Anayasan?n 20. maddesine eklenen f?kra ile, herkesin kendisiyle ilgili ki?isel verilerin korunmas?n? isteme hakk? anayasal bir hak olarak teminat alt?na al?nm??t?r.
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 say?l? Resmi Gazetede yay?mlan 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“KVK Kanunu”) ile ki?isel verileri i?lenen gerçek ki?ilerin Anayasa taraf?ndan da korunan özel hayat?n gizlili?i de dahil olmak üzere ki?isel veri mahremiyetine yönelik hak ve özgürlükleri detayland?r?lm??t?r.
KVK Kanunu ile bu haklara istinaden Veri sorumlular?n?n (Ki?isel verileri i?leyen gerçek ve tüzel ki?ilerin) yükümlülükleri ile tabi olacaklar? usul ve esaslar belirlenmektedir.
 
 
1.1 AMAÇ 
 
TCI için; (Gerçek ki?i olmak üzere)
Mü?terilerinin, 
Potansiyel mü?terilerinin, 
Çal??anlar?n?n (aktif, i?ten ayr?lm??, emekli olmu? vb),
Çal??an adaylar?n?n, 
Tedarikçi kurum temsilcilerinin,
Mü?teri kurum temsilcilerinin,
Stajyerlerin ve stajyer adaylar?n?n, 
?? ortaklar?n?n, 
Hissedarlar?n?n, 
Ziyaretçilerin,
?nternet siteleri ziyaretçilerinin,
?? ba?vurusu yapanlar?n,
?li?kide olunan di?er tüzel ki?ilerin gerçek ki?i temsilcileri,
Üçüncü ki?ilerin ve di?er gerçek ki?i payda?lar?n?n ki?isel verilerinin gizlili?i ve güvenli?i büyük önem ta??maktad?r. 
 
Bu politika ile yukar?da s?ralanan gerçek ki?ilerin TCI’?n i? süreçleri ve kay?t ortamlar?ndaki ki?isel verilerine dair haklar? ile ilgili bir çerçeve çizilmekte ve gerekli ?effafl???n sa?lanmas? arzu edilmektedir. 
 
TCI bu ba?lamda ilgili ki?isel verilerin;
Korunmas? konusunda al?nacak tedbirlerin belirlenmesini, 
Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygunlu?unun sa?lanmas?n?,
Do?ruluk ve güncelli?inin sa?lanmas?n?,
Belirli, aç?k ve me?ru i?leme amaçlar? ile ili?kilendirilmesini,
?lgili ki?isel verilerin i?lendikleri amaçla ba?lant?l?, s?n?rl? ve ölçülülü?ünün sa?lanmas?n?,
?lgili mevzuatta öngörülen veya i?lendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini
amaçlamaktad?r. 
 
 
1.2 KAPSAM
?? bu KVKK Uyum Politikas? ile TCI taraf?ndan ki?isel verilerin korunmas? ve i?lenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate al?nan ilkeler ortaya konulmaktad?r. 
Politika ile ayr?ca, TCI’?n ki?isel verileri hangi amaçlarla i?ledi?i, ki?isel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amac?, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktar?labilece?i, ilgili verilerin ne zaman silinece?i / anonimle?tirilece?ine ve ilgililerin haklar?na ili?kin bilgi verilmektedir.
 
1.3 TANIMLAR 
a. Aç?k R?za: Kanunun 3. Maddesinde aç?k r?za; “belirli bir konuya ili?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle aç?klanan r?za” ?eklinde tan?mlanm??t?r. Ayr?ca Anayasan?n 20. maddesinin 3. f?kras?nda, ki?isel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya ki?inin aç?k r?zas?yla i?lenebilece?i hüküm alt?na al?nm??t?r. Aç?k r?za, Kanunda hem özel nitelikli ki?isel veriler hem de özel nitelikli olmayan ki?isel veriler bak?m?ndan hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesidir.
 
b. Anonim Hale Getirme (Anonimle?tirme): Kanunda veriyi silmeye e?de?er bir uygulamad?r. Anonim hale getirme veya anonimle?tirme, verilerin ba?ka verilerle e?le?tirilse dahi, hiçbir surette kimli?i belirli veya belirlenebilir bir gerçek ki?iyle ili?kilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda, elde kalan veri üzerinden bir izleme yap?larak ba?ka verilerle e?le?tirme ve destekleme sonras?nda verinin kime ait oldu?u anla??labiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildi?i kabul edilemez. 
Bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus, anonim veri ve anonimle?tirilmi? veri aras?ndaki farkt?r. Anonim veri ba??ndan itibaren belirli bir ki?iyle ili?kilendirilmesi mümkün olmayan veriyi ifade ederken, anonimle?tirilmi? veri daha öncesinde bir ki?iyle ili?kilendirilmi? ancak sonradan art?k ba?lant?s? kalmam?? veridir.
 
c. Ayd?nlatma: Kanuna göre ki?isel verileri i?lenen ilgili ki?ilere bu verilerinin kim taraf?ndan, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle i?lenebilece?i, kimlere hangi amaçlarla aktar?labilece?i hususunda bilgi edinme hakk? tan?nmakta ve bu hususlar, veri sorumlusunun ayd?nlatma yükümlülü?ü kapsam?nda ele al?nmaktad?r.
 
d. ?lgili Ki?i: Kanunda, yaln?zca gerçek ki?ilerin verilerinin korunmas? öngörülmektedir. Bu nedenle Kanunda ki?isel verisi i?lenen gerçek ki?iyi ifade etmek için “ilgili ki?i” ifadesi kullan?lm??t?r. Korunmas? gereken ki?i, düzenlemenin tan?mlar k?sm?nda aç?kça belirtildi?i üzere “gerçek ki?i”dir. Kanunda yer alan ki?isel verinin tan?m? gere?i, tüzel ki?iye ait bir verinin herhangi bir gerçek ki?iyi belirlemesi ya da belirlenebilir k?lmas? halinde, bu veriler Kanun kapsam?nda koruma alt?ndad?r. Ancak burada korunan menfaat tüzel ki?iye de?il, düzenlemenin temellendirdi?i öncelik gere?i belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek ki?iye ait olacakt?r. Çünkü Kanun, tüzel ki?ilere ait verilerin korunmas?n? hiçbir ?ekilde düzenlememektedir.
 
e. Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 say?l? Resmî Gazetede yay?mlan 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu
 
f. Ki?isel Veri: Ki?isel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir ki?iye ili?kin her türlü bilgidir. Bu durumda ki?isel veriyi, ki?isel olmayan verilerden ay?rabilmek için temelde iki ölçütten yararlan?ld??? söylenebilir. Buna göre, ki?isel veriden söz edebilmek için, verinin bir ki?iye ili?kin olmas? ve bu ki?inin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olmas? gerekmektedir.
 
g. Ki?isel Verilerin ??lenmesi: Ki?isel verilerin i?lenmesi kavram? zincirleme bir döngüyü ifade etmektedir. Kanunun 2. maddesinde, ki?isel verilerin tamamen veya k?smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle ba?layan bir süreç ve devam?ndaki her türlü i?leme, veri i?leme olarak tan?mlanm??t?r. Ki?isel verilerin belirtilen ?ekilde topland?ktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme i?lemlerine kadar olan süreçte gerçekle?tirilen her türlü faaliyet Kanun kapsam?nda ki?isel verilerin i?lenmesi olarak de?erlendirilmektedir. Asl?nda ki?isel veriler söz konusu oldu?unda verinin nas?l tutuldu?u ve kullan?ld??? en az verinin kendisi kadar önemlidir.
 
h. Özel Nitelikli Ki?isel Veri: Kanunda özel nitelikli ki?isel veriler, s?n?rl? sayma yoluyla belirlenmi?tir. Bunlar; ki?ilerin ?rk?, etnik kökeni, siyasi dü?üncesi, felsefi inanc?, dini, mezhebi veya di?er inançlar?, k?l?k ve k?yafeti, dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i, sa?l???, cinsel hayat?, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli ki?isel verilerin k?yas yoluyla geni?letilmesi mümkün de?ildir.
 
i. Veri Sorumlusu: TCI Tüzel Ki?ili?i
 
j. TCI: TCI Kabin ?çi Sistemleri San. Tic. A.?
 
 
2. GENEL ESASLAR 
 
 
2.1 GENEL B?LG?LEND?RME VE K???SEL VER?LER?N ??LENMES?NE ?L??K?N TEMEL ?LKELER
 
Uluslararas? belgelerde kabul görmü? ve pek çok ülke uygulamas?na yans?m?? olan ki?isel verilerin i?lenmesine ili?kin temel ilkeler bulunmaktad?r. Kanunun 4. Maddesinde ki?isel verilerin i?lenmesine ili?kin usul ve esaslar 108 say?l? Sözle?meye ve 95/46/EC say?l? Avrupa Birli?i Direktifine paralel ?ekilde düzenlenmi?tir. 
 
Buna göre; Kanunda ki?isel verilerin i?lenmesinde say?lan genel (temel) ilkeler ?unlard?r:
• Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun olma,
• Do?ru ve gerekti?inde güncel olma,
• Belirli, aç?k ve me?ru amaçlar için i?lenme,
• ??lendikleri amaçla ba?lant?l?, s?n?rl? ve ölçülü olma,
• ?lgili mevzuatta öngörülen veya i?lendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 
TCI, Ki?isel verilerin i?lenmesine ili?kin ilkeleri benimsemi?, tüm ki?isel veri i?leme faaliyetlerini bu ilkelere uygun olarak gerçekle?tirilmeyi amaç edinmi?tir.
 
2.2 K???SEL VER?LER?N ??LENME ?ARTLARI
Ki?isel verilerin i?lenme ?artlar? ise Kanunun 5. maddesinde say?lm?? olup, buna göre a?a??daki durumlardan en az birinin bulunmas? durumunda ki?isel verilerin i?lenmesi mümkündür.
a. ?lgili ki?inin aç?k r?zas?n?n varl???
b. Kanunlarda aç?kça öngörülmesi
c. Fiili imkâns?zl?k nedeniyle r?zas?n? aç?klayamayacak durumda bulunan veya r?zas?na hukuki geçerlilik tan?nmayan ki?inin kendisinin ya da bir ba?kas?n?n hayat? veya beden bütünlü?ünün korunmas? için zorunlu olmas?
d. Bir sözle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olmas? kayd?yla sözle?menin taraflar?na ait ki?isel verilerin i?lenmesinin gerekli olmas?
e. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas? 
f. ?lgili ki?inin kendisi taraf?ndan alenile?tirilmi? olmas?,
g. Bir hakk?n tesisi, kullan?lmas? veya korunmas? için veri i?lemenin zorunlu olmas?,
h. ?lgili ki?inin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri için veri i?lenmesinin zorunlu olmas?.
TCI, yukar?da belirtilen “b,c,d,e,f,g,h” durumlar?ndan herhangi birinin olmamas? halinde “a” da belirtildi?i üzere ilgili ki?inin aç?k r?zas?n? alarak ki?isel verileri i?lemektedir. 
Özel Nitelikli veriler söz konusu oldu?unda da yine ilgili ki?inin aç?k r?zas?n? alarak ki?isel verileri i?lemektedir.
 
 
 
2.3 TCI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜ?Ü
Kanuna göre ki?isel verileri i?lenen ilgili ki?ilere bu verilerinin kim taraf?ndan, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle i?lenebilece?i, kimlere hangi amaçlarla aktar?labilece?i hususunda bilgi edinme hakk? tan?nmakta ve bu hususlar, veri sorumlusunun ayd?nlatma yükümlülü?ü kapsam?nda ele al?nmaktad?r.
 
Bu ba?lamda TCI, ki?isel verilerinin i?lenme ?artlar? olu?mu? ilgili ki?ilere a?a??dakiler hakk?nda bilgilendirme yapmaktad?r:
 
TCI ve varsa temsilcisinin kimli?i,
Ki?isel verilerin hangi amaçla i?lenece?i,
Ki?isel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktar?labilece?i,
Ki?isel veri toplaman?n yöntemi ve hukuki sebebi,
Kanunun 11. maddesinde say?lan di?er haklar?…
 
2.4 VER? GÜVENL??? ?Ç?N ALINAN TEDB?RLER 
 
a. TCI taraf?ndan sürdürülen idari tedbirler
Ki?isel verilerin hukuka ayk?r? olarak eri?ilmesini ve hukuka ayk?r? olarak i?lenmesini önlemek üzere performans göstergeleri ve hedefler belirlemi?tir
Veri i?leme süreçlerini gözden geçirmekte, denetlemektedir
Mevcut risk ve tehditleri belirleyecek çal??malar ve etki analizleri yapmaktad?r
Ki?isel veri içeren kay?t/saklama ortamlar?na eri?mekte olan çal??anlar?n eri?im yetkilerini düzenlemektedir
Çal??anlar? e?itmek ve fark?ndal?klar?n? artt?rmak üzere çal??malar yapmaktad?r
Ki?isel veri güvenli?i sa?lamak üzere i? süreçleri olu?turmakta, politika ve prosedürlerini belirlemektedir
Ki?isel verileri mümkün oldu?unca azaltmaktan yana de?erlendirmeler yapmaktad?r
Veri i?leyenler ile ki?isel veri koruma ihtiyaçlar?n? kar??lamaya matuf sözle?meler yapmakta, sürdürülebilir i? pratikleri olu?turmaktad?r
 
b. TCI taraf?ndan sürdürülen teknik tedbirler
Bilgi Güvenli?i tedbirleri uygulamaktad?r
Siber Güvenlik tedbirleri yürütmektedir
Ki?isel Veri Güvenli?ini Takip etmek üzere sistemler ve yaz?l?mlar kullanmaktad?r
Ki?isel Veri ?çeren Ortamlar?n Güvenli?ini Sa?lamak üzere sürdürülebilir bir alt yap? kurmu?, yönetmektedir
?? süreklili?ini sa?lamak üzere teknik çal??malar yapmaktad?r 
Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedarik etmekte, periyodik testlerle teknik altyap?y? s?k?la?t?rmaktad?r
Ki?isel Verileri Yedeklemektedir
 
 
 
2.5 ??RKET ?ÇER?S?NDE YAPILAN K???SEL VER? ??LEME FAAL?YETLER? 
TCI, (Gerçek ki?i olmak üzere) a?a??daki veri öznelerinden ki?isel veri almaktad?r:
Çal??anlar (aktif, i?ten ayr?lm??, emekli olmu? vb),
Çal??an adaylar?, 
Tedarikçi kurum temsilcileri,
Mü?teri kurum temsilcileri,
Potansiyel mü?terilerle irtibatl? gerçek ki?iler, 
Ziyaretçiler,
Gerçek ki?i Hissedarlar, 
?nternet siteleri ziyaretçileri,
?? ba?vurusu yapanlar,
?li?kide olunan tüzel ki?ilerin gerçek ki?i temsilcileri,
Stajyerler ve stajyer adaylar?…
 
?? bu veri öznelerinden al?nan ki?isel veriler ilgili mevzuat?n ?art ko?tu?u/izin verdi?i çerçevede bu politika doküman? madde 2.2 de belirtilen ?artlar alt?nda i?lenmektedir.
 
 
 
2.6 TCI YURT ?Ç? K???SEL VER? AKTARMA FAAL?YETLER? 
KVK Kanununa göre, ki?isel verilerin aktar?lmas? için a?a??daki hallerden birinin bulunmas? gerekmektedir:
a. ?lgili ki?inin aç?k r?zas?n?n al?nmas?,
b. Kanunlarda aç?kça öngörülmesi,
c. Fiili imkâns?zl?k nedeniyle r?zas?n? aç?klayamayacak durumda bulunan veya r?zas?na hukuki geçerlilik tan?nmayan ki?inin kendisinin ya da bir ba?kas?n?n hayat? veya beden bütünlü?ünün korunmas? için zorunlu olmas?,
d. Bir sözle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olmas? kayd?yla, sözle?menin taraflar?na ait ki?isel verilerin i?lenmesinin gerekli olmas?,
e. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas?,
f. ?lgili ki?inin kendisi taraf?ndan alenile?tirilmi? olmas?,
g. Bir hakk?n tesisi, kullan?lmas? veya korunmas? için veri i?lemenin zorunlu olmas?,
h. ?lgili ki?inin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri için veri i?lenmesinin zorunlu olmas?
Bu ba?lamda TCI bu maddenin b, d, e, g f?kralar? kapsam?nda ilgili kurum ve kurulu?lara veri aktar?m? yapmaktad?r. 
 
2.7 TCI YURT DI?I K???SEL VER? AKTARMA FAAL?YETLER? 
TCI, a?a??daki veri öznelerinden al?nan ki?isel verilerin yurt d???na veri aktar?m?n? yapmamaktad?r:
Çal??an adaylar?, 
Tedarikçi kurum temsilcileri,
Mü?teri kurum temsilcileri,
Potansiyel mü?terilerle irtibatl? gerçek ki?iler, 
Ziyaretçiler,
?nternet siteleri ziyaretçileri,
?? ba?vurusu yapanlar,
?li?kide olunan tüzel ki?ilerin gerçek ki?i temsilcileri,
Stajyerler ve stajyer adaylar?…
 
2.8 ?NTERNET S?TES? ÜZER?NDE YAPILAN VER? ??LEME FAAL?YETLER?
TCI’a ait internet sitelerini ziyaret eden ki?ilerin her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcad??? gibi genel bilgiler otomatik yollarla kaydedilmekte ve a?a??da belirtilen amaçlarla tutulmaktad?r:
Sitelerimizi ve sistemlerimizi yönetmek, güvenli?ini sa?lamak i? süreklili?ini sa?lamak ve geli?tirmek,
Ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak,
Sunucular ve di?er sistemlerimizdeki muhtemel sorunlar? te?his/tesbit etmek,
Site kullan?m?na ili?kin toplanan istatistikleri derlemek,
Sitemize ili?kin bireysel deneyiminizi ki?iselle?tirmenize yard?mc? olmak.
 
2.9 ??RKET? Z?YARET EDEN MÜ?TER? G?R?? – ÇIKI?LARI
TCI ziyaretçilerinin;
Kimlik bilgileri, 
Ziyaret edecekleri iç birim bilgileri, 
Giri? ç?k?? süre bilgileri, 
Kurum içi lokasyon verileri gibi ki?isel verileri güvenlik amaçl? olarak i?lenmekte ve ilgili ki?isel veriler fiziki ve elektronik ortamda kay?t sistemine kaydedilmektedir.
 
2.10 TCI B?NALARINDA Z?YARETÇ?LERE SA?LANAN ?NTERNET ER???MLER?NE ?L??K?N KAYITLARIN SAKLANMASI
TCI Binalar?nda, (?çeride kald??? süre boyunca) talep eden ziyaretçilerine internet eri?imi sa?lanabilmektedir. Bu durumda internet eri?imlerine ili?kin log kay?tlar? 5651 Say?l? Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmi? olan mevzuat?n amir hükümlerine göre kay?t alt?na al?nmakta; bu kay?tlar ancak yetkili kamu kurum ve kurulu?lar? taraf?ndan talep edilmesi veya TCI’da gerçekle?tirilecek muhtemel i?/d?? denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülü?ü yerine getirmek amac?yla i?lenmektedir.
 

GENEL AYDINLATMA BEYANI

 

Kurumumuzda ??lenmekte olan Ki?isel Verilerin Korunmas? Hakk?nda Bilgilendirme
GEREKÇE
Bu bilgilendirme, 6698 say?l? KVKK (Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu) ve ilgili di?er mevzuat ile, 
TCI Kabin ?çi Sistemleri San.Tic.A.?. ‘ in(K?saca TCI) KVK Politikas? gere?i haz?rlanm??t?r. 
KVK Kanunu TCI bünyesinde i?lenen ki?isel veriler için TCI’ y? Veri Sorumlusu olarak tan?mlamaktad?r, 
” Veri Sorumlusu: Ki?isel verilerin i?leme amaçlar?n? ve vas?talar?n? belirleyen, veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?i…
Veri Sorumlusunun Görevleri: Ki?isel Verilerin Korunmas? konusunda al?nacak tedbirlerin belirlenmesi, Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygunlu?unun sa?lanmas?, Do?ruluk ve güncelli?inin sa?lanmas?, Belirli, aç?k ve me?ru i?leme amaçlar? ile ili?kilendirilmesi, ?lgili ki?isel verilerin i?lendikleri amaçla ba?lant?l?, s?n?rl? ve ölçülülü?ünün sa?lanmas?, ?lgili mevzuatta öngörülen veya i?lendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi, haklar? konusunda ilgili ki?ilerin bilgilendirilmesi…”
 
TCI’ ?n  Ki?isel Veri ??lemeye Konu Amaç ve Yükümlülükleri
Toplu ula??m hizmetlerini bütüncül bir bak?? aç?s?yla, aç??a ç?kmam?? ihtiyaçlar? da kar??layacak ?ekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek ve sektörel bilgi birikimini yönetmek, Sürdürülebilirlik anlay???yla toplu ula??m? cazip k?larak ?ehir hayat?n? kolayla?t?ran lider kurulu? olmak.
Yüksek hacimli çal??an kadrosu ve kurumsal yap?s? ile hizmet veren TCI, gerek kanuni yükümlülüklerini do?rudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolayl? olarak gerektirdi?i durumlarda Ki?isel verilerin i?lenmesine ihtiyaç duymaktad?r. 
Bu do?rultuda ki?isel veriler; ?irketimizin iç düzen ve güvenli?inin sa?lanmas?, kanunlardan do?abilecek sorumluluklar?n ifas?, ?irketimiz ile  i?, ziyaret vb. nedenlerle  etkile?im içinde olan ki?i ve kurumlar?n etkile?im sebebi do?rultusunda gerekli olan bilgilerin temini, ürün ve hizmet özelinde akdedilen sözle?melerin ifas? gibi amaç ve nedenlerle yasalar?n belirledi?i s?n?rlar dahilinde 6698 say?l? KVK Kanununun 5. Maddesinde belirtilen a?a??daki alt? çizili ?artlara istinaden i?lenmektedir.
KVK Kanunu
“Ki?isel verilerin i?lenme ?artlar?
MADDE 5- (1) Ki?isel veriler ilgili ki?inin aç?k r?zas? olmaks?z?n i?lenemez.
(2) A?a??daki ?artlardan birinin varl??? hâlinde, ilgili ki?inin aç?k r?zas? aranmaks?z?n ki?isel verilerinin i?lenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda aç?kça öngörülmesi.
b) Fiili imkâns?zl?k nedeniyle r?zas?n? aç?klayamayacak durumda bulunan veya r?zas?na hukuki geçerlilik tan?nmayan ki?inin kendisinin ya da bir ba?kas?n?n hayat? veya beden bütünlü?ünün korunmas? için zorunlu olmas?.
c) Bir sözle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olmas? kayd?yla, sözle?menin taraflar?na ait ki?isel verilerin i?lenmesinin gerekli olmas?.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas?.
d) ?lgili ki?inin kendisi taraf?ndan alenile?tirilmi? olmas?.
e) Bir hakk?n tesisi, kullan?lmas? veya korunmas? için veri i?lemenin zorunlu olmas?.
f) ?lgili ki?inin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri için veri i?lenmesinin zorunlu olmas?.”
Bu kapsama girmeyen durumlarda da ilgili ki?i gruplar?ndan aç?k r?za almak suretiyle veri i?leme faaliyeti gerçekle?tirilmektedir. 
TCI, a?a??daki ki?i gruplar?ndan belirtilen ki?isel verileri al?rken, saklarken ve ilgili kurumlarla payla??rken idari ve teknik tedbirler almakla ve güvenli sistemler kullanmakla yükümlüdür. 
 
?lgili Ki?i Grubu Al?nan Ki?isel Veri
Çal??an Kimlik-ehliyet-pasaport Bilgileri, imza, diploma, SGK bildirgesi, Lisans ve sertifikalar, Geli?im Kay?tlar?, Foto?raf, CV, telefon numaras?, adres bilgileri, giri? ç?k?? bilgileri, sa?l?k raporu, Engel Durumu, Güvenlik Tarama bilgileri, ?nternet Trafik loglar?, araç plaka+ruhsat bilgileri, banka bilgileri, Kan Grubu, mobil cihaz tan?mlama bilgileri
Çal??an aday? ve Stajyer Aday? CV, imza,
Eski çal??an CV referans/red bilgileri
Kurum D??? Ziyaretçi Kimlik Bilgileri, giri? ç?k?? bilgileri, Güvenlik Tarama bilgileri, misafir a? internet trafik loglar?, araç plaka+ruhsat bilgileri,
Stajyer Kimlik Bilgileri, imza, SGK bildirgesi, E?itim Bilgileri, Geli?im Kay?tlar?, Foto?raf, telefon numaras?, adres bilgileri, giri? ç?k?? bilgileri, sa?l?k raporu, Güvenlik Tarama bilgileri, Dijital Trafik loglar?, banka bilgileri, mobil cihaz tan?mlama bilgileri
Eski Stajyer
Tedarikçi / Mü?teri kurum temsilcisi Kimlik-ehliyet-pasaport Bilgileri, imza, diploma, SGK bildirgesi, Lisans ve sertifikalar, Foto?raf, CV, telefon numaras?, adres bilgileri, giri? ç?k?? bilgileri, sa?l?k raporu, Engel Durumu, Güvenlik Tarama bilgileri, ?nternet Trafik loglar?, araç plaka+ruhsat bilgileri, banka bilgileri, Kan Grubu
Web Site ziyaretçisi TC kimlik no, Telefon numaras?, trafik verileri, mobil cihaz tan?mlama bilgileri
 
TCI’ ?n  Ki?isel Veri ??lemeye Konu Hak ve Yetkileri
TCI Veri Sorumlusu s?fat?yla toplam?? oldu?u ki?isel verileri; KVK Kanunu ve di?er kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu ki?isel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile payla?ma, KVK Kanununun öngördü?ü hallerde ve ko?ullarda, yurt içinde üçüncü ki?ilere aktarma, devretme, s?n?fland?rma ve KVK Kanunu’nda say?lan di?er ?ekillerde i?leme hak ve yetkisine sahiptir.
 
TCI’ ?n  Veri ??leyenleri ve Veri Kanallar?
TCI, KVK Kanunu uyar?nca “Veri Sorumlusu” s?fat?yla, kurulu? amac?na uygun olarak sunmakla yükümlü oldu?u ürün ve hizmetleri sa?layabilmek için Kanun kapsam?ndaki ki?isel verileri; hizmet sa?lay?c? gerçek veya tüzel ki?ilikler (i? ortaklar?), Kurum personeli, Kurumun yetkilendirdi?i ki?iler, çevrimiçi (online) hizmetler ve ça?r? merkezi gibi kanallar arac?l???yla sözlü, yaz?l? veya elektronik olarak toplamakta ve i?lemektedir.
 
Veri aktar?m bilgilendirmesi
Bu kapsamda, ki?isel veriler, Veri Sorumlusu olarak TCI taraf?ndan ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdi?i ki?i veya kurulu?lar dahil ve bunlarla s?n?rl? olmamak üzere; TCI’ a kar?? gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet ald??? ve i? birli?i yapt??? tüm kurum, kurulu?, dan??man, hizmet sa?lay?c? gerçek ve tüzel ki?iler gibi tüm resmi ve özel üçüncü ki?ilere, gerekli oldu?u durumlarda yurt d???ndaki i? ortaklar? ve hizmet sa?lay?c?lara aktar?labilmektedir.
 
Veri Tutma Limitleri
TCI, KVK kanunu ve ilgili di?er mevzuat uyar?nca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte kanuni yükümlülükleri dikkate al?r. Kanunlar?n do?rudan veya dolayl? olarak bir limit belirlenmedi?i durumlarda ki?isel veriler, i?lendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktad?r. Süre sonunda veya i?lemeye konu sebebin ortadan kalkmas? halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kuruma ba?vuru bilgilendirmesi
Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 11. Maddesi kapsam?nda TCI’ a ba?vurarak, a?a??da belirtilen haklara sahiptirler:
Ki?isel verilerinin i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme, 
??lenmi?se bilgi talep etme, 
??lenme amac?n? ve amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme, 
Yurt içinde / yurt d???nda aktar?ld?ysa ilgili ki?i/kurumlar? bilme, 
Eksik / yanl?? i?lenmi?se düzeltilmesini isteme, 
KVK Kanunu’nun öngördü?ü ?artlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
Aktar?ld??? üçüncü ki?ilere KVK Kanunu’nun 11. Maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyar?nca yap?lan i?lemlerin bildirilmesini isteme, 
Münhas?ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme, 
Verisinin KVK Kanunu’na ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ram?? olma ihtimali durumunda zarar?n giderilmesini talep etme hakk?na sahiptirler.
 
?lgili ki?i, KVK Kanununun uygulanmas?yla ilgili taleplerini bizzat Sabiha Gokcen International Airport, TURKISH HABOM Facilities, Kurtkoy, ?stanbul, Türkiye adresine ve yaz?l? olarak, TCI KEP adresi (tcikabin@hs01.kep.tr) üzerinden veya Kanunda belirtilen di?er yöntemlerle veri sorumlusu TCI’ a iletebilecek, TCI , ba?vuruda yer alan talepleri, talebin niteli?ine göre KVK Kanunu’nda belirtilen süre içinde (30 gün) sonuçland?racakt?r. Ba?vuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, i?lemin ayr?ca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TCI taraf?ndan KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. TCI, ba?vuruya ili?kin (Kabul veya Ret) cevab?n? ilgili ki?iye yaz?l? olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.
SHARE